Len notár smie vykonávať notársku činnosť, ktorou je :

1.  Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch. Ide o notárske zápisnice o zmluvách, závetoch, exekučných tituloch a iných právnych úkonoch. Notárske listiny (notárske zápisnice, ich odpisy, doložky o osvedčení správnosti odpisu, pravosti podpisu) sú verejnými listinami. Verejné listiny majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera. Verejné listiny teda potvrdzujú, ak nie je dokázaný opak, pravdivosť toho, čo je v nich potvrdené, alebo osvedčené

2.  Osvedčovanie právne významných skutočností. Ide najmä o osvedčenia:

  • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia). notár vykonaním tohoto úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine,
  • o pravosti podpisu na listine (legalizácia), v prípade, ak notár osvedčí podpis na listine, ktorú vyhotovil iný subjekt (advokát, komerčný právnik, resp. účastníci sami), charakter listiny sa nemení, týmto notárskym úkonom sa táto listina nestáva verejnou listinou, ide o súkromnú listinu, notár len osvedčuje, že účastníci pred ním túto listinu podpísali, resp. uznali podpis na nej za vlastný, notár týmto úkonom neosvedčuje pravdivosť skutočností, uvádzaných v listine, nezodpovedá za jej obsah,
  • o protestácii zmeniek a šekov,
  • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
  • o tom, že je niekto nažive.

3.  Konanie vo veciach notárskych úschov, keď notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy listiny najmä závety), peniaze a cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi. Ďalej ide o úschovu peňazí, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu. Prijatie peňazí do úschovy je praktické najmä v prípadoch, kedy sa pri odplatnom prevode nehnuteľnosti skladá po uzavretí zmluvy kúpna cena do notárskej úschovy s tým, že bude vydaná predávajúcemu po vydaní rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra. Ďalej pôjde o prípady, ak sa zložiteľ svojim vyhlásením vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, potom s týmito peniazmi nakladá notár podľa úpravy, ktorá je obsiahnutá v zmluve alebo v osobitnom predpise.

4.  Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov. Ide o úkony notára súvisiace s notárskymi centrálnymi registrami, ktoré podľa zákona, resp. iného všeobecne záväzného právneho predpisu vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako súčasť jej Centrálneho informačného systému. Podľa Notárskeho poriadku ide o Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo) Notársky centrálny register závetov (NCRza) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) podľa Kancelárskeho poriadku pre notárov ďalej ide o Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) a Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz). Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Ide o novú agendu notára, ktorá je vykonávaná modernými technickými prostriedkami, založenými na báze internetu. Pre výkon tejto činnosti notár musí mať technické a programové vybavenie na elektronické ukladanie, spracúvanie, vyhľadávanie a prenos dát.

5.  Ďalšie činnosti, zverené do pôsobností notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu za odmenu ako súdny komisár a pripravuje všetky potrebné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve, resp. tam kde sú splnené zákonom stanovené podmienky môže sám vydať vo vlastnom mene osvedčenie o dedičstve.

Aj notár môže poskytovať v súvislosti s výkonom notárskej činnosti (viď body 1-4) právne rady fyzickým a právnickým osobám, vykonávať správu ich majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, spisovať im iné listiny.