Ktorého notára si môžete vybrať?

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti (body 1- 4), alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu. Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach. Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.

Aká odmena patrí notárovi?

Notár vykonáva notársku činnosť a činnosť v rámci súdneho komisariátu za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa riadi ustanoveniami vyhlášky č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov. Notár má popri nároku na odmenu tiež nárok na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Sadzby odmeny sú určené pevnými sumami alebo percentom z hodnoty notárskeho úkonu. Pri určovaní odmeny za poskytovanie právnych rád, vykonávanie správy majetku a spisovanie iných listín sa postupuje podľa osobitného predpisu, vrátane možnosti zmluvnej odmeny.

Resumé

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva. Je rodinným priateľom, na ktorého sa možno s dôverou obracať v majetkoprávnych problémoch všetkého druhu. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostredníctvom možno účinne predchádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.