Notársky úrad sa nachádza v Moldave nad Bodvou na ulici Hlavnej č. 17., kde Vás privítame v príjemnom prostredí každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 a každú stredu od 8.00 do 17.00.

Postavenie a činnosť notárov, ako aj ich samosprávu upravuje Notársky poriadok - zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení zákona č. 232/1995 Z.z. a zákona č. 397/2000 Z.z. V zmysle Notárskeho poriadku je notár štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť.